Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Opiniujemy oraz weryfikujemy dokumentację przetargową, jak również pomagamy w jej przygotowaniu. Świadczymy pomoc prawną na rzecz zamawiających w zakresie przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego aż po udzielenie zamówienia publicznego.

Po stronie wykonawców przede wszystkim dokonujemy analizy regulacji przetargowych i pod tym kątem doradzamy w procesie przygotowywania oferty. Służymy pomocą w sprawach wymagających zastosowania środków ochrony prawnej. Na późniejszym etapie nasze usługi wychodzą poza ramy postępowania przetargowego, dlatego wspieramy naszego klienta w procesie wykonania, zakończenia, a także rozliczenia zamówienia publicznego.

Po stronie zamawiających nasze usługi skupiają się m.in. na doradztwie w zakresie przygotowania albo weryfikacji dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Przygotowujemy oraz weryfikujemy m. in. SWZ – specyfikacje warunków zamówienia, regulaminy, instrukcje oraz inne wewnętrzne akty prawne ustalających reguły postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych. W poszczególnych postępowaniach przetargowych służymy pomocą w ich przygotowaniu oraz przeprowadzeniu.

W ramach świadczonych usług kancelaria oferuje:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie projektów umów zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
  • weryfikację przygotowanej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowanie lub weryfikację regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych aktów prawnych
  • przygotowanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
  • reprezentowanie wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w procesie przed Sądem Okręgowym w związku ze skargą na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
  • wydawanie opinii prawnych w zakresie problemów powstających na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych
  • doradztwo przy wyborze wykonawców oraz weryfikację składanych przez wykonawców ofert