PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Specjalizujemy się w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Reprezentujemy pracodawców przed sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami. Wspieramy w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników. Przygotowujemy projekty wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy oraz doradzamy w zakresie indywidualnych stosunków pracy.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

Świadczymy profesjonalne doradztwo w obrocie gospodarczym na rzecz przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Uczestniczymy w opracowywaniu projektów umów i sporządzaniu aktów wewnętrznych organów statutowych. Sporządzamy opinie prawne w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego. Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych (podlegających ustawie - Prawo zamówień publicznych) i zamówień niepublicznych. Opracowujemy procedury zakupowe i regulaminy zapewniające przejrzystość i gospodarność dysponowania środkami.
Reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniach sądowych.

PROCESY INWESTYCYJNE I BUDOWLANE

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym związanym z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. Zapewniamy wsparcie prawne całego procesu budowlanego. Reprezentujemy Inwestorów i Generalnych Wykonawców przed organami administracji, doradzamy przy zawieraniu umów i negocjacjach z wykonawcami i podwykonawcami. Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych.

PRAWO BANKOWE

Zajmujemy się kompleksową obsługą instytucji bankowych. Opiniujemy regulacje wewnętrzne i wspieramy procesy implementacji uchwał, zaleceń i rekomendacji regulatorów. Prowadzimy postępowania przed instytucjami nadzorczymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Zajmujemy się wsparciem procesów zarządzania ryzykiem prawnym, operacyjnym oraz Compliance. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w sporach wynikających z czynności bankowych.

WINDYKACJA

Zapewniamy wsparcie prawne w procesie negocjacji z dłużnikami, windykacji polubownej, restrukturyzacji zadłużenia, windykacji na drodze sądowej oraz na etapie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym.

Legalexpert Adwokaci & Radcy Prawni Kosakowski Markiewicz spółka partnerska w Warszawie

ul. Williama Heerleina Lindleya 16
02-013 Warszawa
E-mail: kancelaria@legalexpert.pl


Kancelaria
Tel.(+48) 89 535 15 55
Fax (+48) 89 535 15 77
E-mail: kancelaria@legalexpert.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Legalexpert Adwokaci & Radcy Prawni Kosakowski Markiewicz spółka partnerska w Warszawie

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
ul. Kajki 7/8
10-540 Olsztyn

strzałka do góry