15 października 2022

Skarga nadzwyczajna nie przysługuje od orzeczenia Sądu Najwyższego

Postanowieniem z 12 października 2022 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Sądu Najwyższego z 9 września 2020 r., sygn. I NSK 21/18, w sprawie o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z art. 89 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym skarga nadzwyczajna przysługuje „od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie”. Skarga nadzwyczajna nie przysługuje zatem od orzeczenia Sądu Najwyższego, który nie jest ani sądem powszechnym, ani wojskowym.

Skarga nadzwyczajna na wyrok Sądu Najwyższego jest zatem niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.