30 marca 2023

Nowelizacja kodeksu pracy w sprawie pracy zdalnej

Wraz z rozwojem technologii oraz pandemią koronawirusa, praca zdalna stała się coraz bardziej popularna, a w wielu zawodach jest nowym standardem i dużym atutem w procesie rekrutacji. Jednak jak każde rozwiązanie wymaga regulacji w prawie pracy, by uniknąć ewentualnych nadużyć i nieporozumień.

Definicja pracy zdalnej według Kodeksu pracy

Najnowsza nowelizacja wprowadza zmiany między innymi w definiowaniu pracy zdalnej i zastąpieniu nią dotychczasowej telepracy – to pojęcie zostanie wykreślone. Praca zdalna będzie charakteryzować się:
  • możliwością wykonywania w innym miejscu niż zakład pracy, np. pod adresem pracownika – czy to w pełnym wymiarze godzin, czy tylko przez jego część,
  • możliwością zmiany miejsca, jeśli zostanie ono wskazane przez pracownika, a zaakceptowane przez pracodawcę,
  • możliwością wykorzystania poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych

Różne rodzaje pracy zdalnej

Kodeks pracy wyszczególnia kilka form pracy zdalnej, które mogą być uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą. Standardem i podstawową formą jest praca na podstawie umowy o pracę — forma zdalna może być wpisana podczas zawierania umowy, jak i już w trakcie jej trwania. W drugim przypadku wprowadzenie zmian może być wnioskowane przez pracownika w formie papierowej bądź elektronicznej lub z inicjatywy pracodawcy.
Pracodawca może również wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, także do trzech miesięcy po ich odwołaniu. Zasady te obowiązują także wtedy, gdy dotychczasowe miejsce pracy jest niedostępne przez działanie siły wyższej (np. powódź, huragan itd.). Wówczas pracownik musi wydać oświadczenie (pisemne lub elektroniczne), że ma warunki do podjęcia pracy w takim trybie.
Według nowelizacji pracownik zyskuje także maksymalnie 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej na własny wniosek. Nie będzie się ona jednak wiązała ze zmianami w treści umowy o pracę, a pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu na pokrycie kosztów takich jak prąd czy internet.

Podsumowanie

Następujące zmiany w Kodeksie pracy wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Ten okres daje możliwość przygotowania się z wyprzedzeniem do następujących zmian, przede wszystkim pracodawcom, ale również pracownikom.