16 sierpnia 2022

Duże zmiany w prawie pracy.

Od 1 i 2 sierpnia 2022 r. w całej Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać dwie dyrektywy:

  1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105) oraz
  2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 188, str. 79)

W związku z powyższym zaistniała konieczność znowelizowania przepisów kodeksu pracy i dostosowania polskiego prawa do norm Unii Europejskiej.
W wyniku nowelizacji kodeksu pracy nastąpi szereg zmian, m.in.

  1. Tryb wypowiadania umów o pracę na czas określony – konieczność podania pracownikowi przez pracodawcę uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony;
  2. Przedłużenie umowy na okres próbny – możliwość przedłużenia umowy na okres próbny o czas urlopu bądź innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
  3. Wymiar urlopu rodzicielskiego – zwiększenie łącznego wymiaru urlopu rodzicielskiego – przy jednym porodzie wymiar urlopu będzie wynosił 41 tygodni lub 43 tygodni w razie porodu mnogiego;
  4. Urlop opiekuńczy i zwolnienie od pracy w razie działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych – możliwość skorzystania z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni, zaś wymiar zwolnienia będzie wynosił 2 dni lub 16 h w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia;
  5. Czas pracy – uelastycznienie organizacji czasu pracy – możliwość skorzystania z tego uprawnienia przez pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia;
  6. Ochrona pracowników – przepisy zmierzające do prowadzenia ochrony pracowników przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę, a w szczególności tych korzystających z uprawnień przysługujących im na podstawie kodeksu pracy.