5 września 2022

Czy od kary umownej niezapłaconej w terminie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych? Negatywnie w tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 15.11.2017 r., II CSK 122/17, gdzie wskazał, iż „opóźnienie z zapłatą kary umownej, o której mowa w art. 484 k.c. jako świadczenie pieniężne nie rodzi skutków wynikających z ustawy…

16 sierpnia 2022

Jedną ze zmian wprowadzaną nowelizacją ustawy o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. planowaną w roku 2022 będzie możliwość korzystania na budowach z e-dzienników budowy, jak również dokumentację z przebiegu robót budowlanych. Wraz z nowelizacją ustawy możliwe będzie dokonanie wyboru w jakiej formie prowadzona będzie dokumentacja budowlana – jak dotychczas, w formie papierowej,…

16 sierpnia 2022

Od 1 i 2 sierpnia 2022 r. w całej Unii Europejskiej zaczynają obowiązywać dwie dyrektywy: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L z 2019 r. Nr 186, s. 105) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z…