8 października 2022

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk nr 2479) planowane są zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 44 pkt 1 w/w ustawy z dnia 15 września 2022 r. dojdzie do zmiany art. 439…

29 września 2022

Czy od decyzji nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe umarzającej postępowanie w sprawie szkód łowieckich przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji czy też powództwo do sądu powszechnego? Na gruncie powyższego zagadnienia na przestrzeni tego roku pojawiły się dwa różne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. W postanowieniu WSA w Białymstoku z 24.05.2022 r., II SA/Bk 156/22 sąd ten…

9 września 2022

Czy od dochodzonej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych rekompensaty za koszty odzyskiwania należności należą się odsetki? Negatywnie w tym zakresie wyraził się m. in. Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 17.03.2017 r., XIII Ga 130/17, jak również w wyroku…