6 listopada 2022

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., I PK 135/13, OSNP 2015, nr 2, poz. 21 wskazano, że w utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że przy dokonywaniu interpretacji tekstu (treści normatywnej) autonomicznego źródła prawa pracy (art. 9 k.p.) decydujące znaczenie mają zasady wykładni aktów normatywnych. Do wykładni postanowień porozumienia postrajkowego jako…

30 października 2022

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się: lasy państwowe. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy zasoby naturalne wymienione w art. 1 stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w…

15 października 2022

Postanowieniem z 12 października 2022 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej od wyroku Sądu Najwyższego z 9 września 2020 r., sygn. I NSK 21/18, w sprawie o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie…