18 marca 2023

Sąd Najwyższy przekazał powiększonemu składowi tego Sądu zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy stronie przysługuje prawo zatrzymania (art. 496 w zw. z art. 497 k.c.), jeżeli podlegające zwrotowi świadczenia wzajemne obu stron umowy mają charakter pieniężny?” Powyższe zagadnienie powstało w tzw. sprawie frankowej, a dotyczy złożonego przez pozwany bank oświadczenia o wstrzymaniu się ze spełnieniem…

7 stycznia 2023

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 9 grudnia 2022 r. sygn. I ACa 1227/22 prawomocnie oddalił powództwo wobec reprezentowanej przez kancelarię Legalexpert pozwanej. Powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 1.290.027,43 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2017 r. zasądził…

4 stycznia 2023

Ciekawe i nowe orzeczenie Sądu Najwyższego. W wyroku z 9.11.2021 r., IV CSKP 129/21 Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna za niewykonanie obowiązku wydania przedmiotu leasingu, po zakończeniu umowy na skutek wcześniejszego jej rozwiązania, w wysokości dwukrotności opłaty leasingowej (w skali miesięcznej), gdy leasingodawca dochodzi także odszkodowania przewidzianego w art. 70917 k.c., jest rażąco wygórowana…